Vastuvõtt on lõppenud! Vastuvõtukomisjoni poolt kinnitatud õpilaskandidaatidele, kes on oma positiivsest otsusest teada andnud, korraldatakse 16. mail kell 10.00 Võru Kesklinna Koolis testid tasemerühmade moodustamiseks inglise keeles ja matemaatikas. Kaasa palume võtta kirjutusvahendid, joonlaud, sirkel ja kindlasti ka isikut tõendav dokument. Testide sooritamiseks kulub kuni kaks tundi.

Õpilaskandidaatide dokumentide vastuvõtt toimub pärast põhikooli lõpetamist 26. juunini. Õpilaskandidaat esitab õpingute alustamiseks:
1. vanema allkirjaga taotluse ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud vanema digitaalallkirjaga ja edastatud koolile;
2. õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud õpilase digitaalallkirjaga ja edastatud koolile;
3. õpilase põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
4. tervisekaardi väljavõte;
5. üks foto 3x4cm.

Gümnaasiumisse vastuvõetud õpilaste nimed kinnitatakse direktori käskkirjaga ning avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt 3. juuliks. Vabade õppekohtade tekkimisel korraldatakse vajadusel täiendav vastuvõtt augustis, täpsem info ilmub kooli veebilehel.

Vabade õppekohtade olemasolu 11. ja 12. klassides selgub juunikuu alguses.