PRESSITEADE 01.04.2024: Võru Gümnaasium tugevdab sidet kogukonnaga


Võru Gümnaasium on otsustanud hetkel väljatöötatavale Võru väe kursusele lisaks sisse viia rida põhimõttelisi muudatusi koolikorralduses ning nõudmistes oma töötajatele. Võru keele õpetamise jätkuvaks toetamiseks ja paikkondliku identiteedi hoidmiseks on kavas suurendada võrukeelse õppe mahtu põhiainetes ning tagada vajaliku võru keele oskusega haridustöötajate olemasolu.


Edaspidi tähendab see, et kooli õppekavas kasvab järjest võrukeelsete ainetundide maht. Õppejuht Annely Hindriksoni sõnul alustatakse muusika, kunsti ja kehalise kasvatuse kursustest, lisanduvad võrukeelse kirjanduse ja ajaloo kursused. „Eesmärgiks on jõuda õppeperioodis vähemalt ühe reaalainete valdkonna kursuse õpetamiseni võru keeles kõikides klassides. On see siis füüsika, matemaatika, keemia.“


Uute 10. klassi õpilaste vastuvõtu tingimustesse lisatakse punkt, mille kohaselt lisaks matemaatikale ja inglise keelele testitakse ka õpilaste võru keele oskust. Viimase põhjal määratakse õpilased (keele-) mentorrühmadesse, mis tähendab, et koolis uuendusena rakendatav mentorsüsteem saab juurde täiendava keeleõppe funktsiooni.


Muudatuste sisseviimiseks teevad käesoleva õppeaasta kevadel kõik õpetajad ja kooli töötajad võru keele eksami. Vähese keeleoskustaseme selgudes antakse neile Eesti Töötukassa rahastusel ja Võru Instituudi toel uue õppeaasta vältel täiendavat keeleõpet, mis sobituks tööga ja oleks seotud erialaste vajadustega. Võimalike uute töötajate värbamise tingimustesse lisatakse võru keele oskuse punkt. Piisava keeleoskuse ja võrukeelsete tundide mahu olemasolul muutuvad koolis täiskoormusega töötavate õpetajate palgad kahekordseks.


Muudatused on läbi räägitud nii koolipidaja, õpilasesinduse kui kooli hoolekoguga ning jõustuvad 2025/2026. õppeaastal. Vana-Võromaa juurtega Võru Gümnaasiumi koolijuhil Karmo Kurvitsal jaksu muudatustega kaasa minna ei ole ning ta annab ameti üle.


---


PRESSITEEDÜS 01.04.2024: Võro Gümnaasium tege köüdüst kogokunnaga tugõvambas


Võro Gümnaasium om otsustanu parhilla tüün olõvale Võro kimmüse kursusõlõ lisas sisse säädi hulga mitmõsugutsit põhimõttõliidsi muudatuisi koolikõrraldusõn ni nõudmistõn ummilõ tüütäjilõ. Võro keele oppamisõ edespiditsõs tugõmisõs ja paigapäälidse hindätiidmise hoitmisõs om plaanin suurõmbas tetä võrokiilse oppusõ ossa põhiainin ja kanda huult tuu iist, et tarviline hulk uma keele mõistjit oppajit olõs olõman.


Edespite tähendäs tuu tuud, et kooli opikavan nõsõs järgepiten võrokeelitside tunnõ hulk. Opijuhi Annely Hindriksoni sõnnu perrä tetäs algust muusiga, kunsti ja kihälidse kasvatusõ tunnõga, mano tulõva võrokeelitse kirändüse ni aoluu kursusõ. „Tsiht om jõuda opiperioodin vähämbält üte reaalainõ kursusõ oppamisõni uman keelen kõigin klassõn. Om tuu sis füüsiga, matõmaatiga vai keemiä.“


Vahtsidõ 10. klassin opjidõ sissepäsemistingimüisihe pandas mano punkt, mink perrä päält matõmaatiga ja inglüse keele testitäs ka opilaisi võro keele mõistmist. Tuu perrä jaetas noorõ keelementori gruppõhõ, miä tähendäs, et kooli vahtsõnõ mentorkõrd saa mano tävvendävä keeleoppusõ ülesandõ.


Muudatuisi käükipandmisõs tegevä seo opiaasta keväjä kõik oppaja ja kooli tüütäjä võro keele katsmisõ. Ku näide keelemõistminõ om kehväpoolinõ, andas näile Eesti Tüütükassa raha iist ja Võro Instituudi abiga vahtsõl opiaastal tävvendävät keeleoppust, miä passis tüüga ja om köüdet ammõdi vajahuisiga. Vahtsidõ tüütäjidõ tüülekutsmisõtingimüisihe pandas mano võro keele mõistmisõ punkt. Ku oppaja keeletundminõ om hää ja tä ka võro keelen oppas, kasus tuu oppaja palk katõkõrdsõs.


Muudatusõ omma läbi kõnõld koolipidäjä, opilaisi esindüse ku ka kooli hoolõkogoga ni naid naatas täütmä 2025/2026 opiaastagal. Vana-Võromaa juuriga Võro Gümnaasiumi koolijuhil Kurvitsa Karmol joudu muutuisiga üten minnä ei olõ ni tä and ammõdi üle.