Võru Gümnaasium korraldas 2014. aasta detsembrikuus Võrumaa 8. ja 9. klasside õpilaste hulgas küsitluse. Küsimustikule vastas kokku 238 õpilast. Küsitluse eesmärgiks oli saada infot Võru Gümnaasiumi õppetöö ja koolielu planeerimiseks. Mõned väljavõtted tulemustest:

  • 69% vastanutest soovib pärast põhikooli jätkata õpinguid gümnaasiumis;
  • Gümnaasiumi valikul mõjutab kõige enam kooli asukoht, õppesuundade valik, valikainete hulk, päevakava, kooli maine ning vanemate soovitused;
  • 42% vastanutest arvas, et gümnaasiumisse sisseastumisel võiks toimuda ainult vestlus (kus võiks arvestada ka 9. klassi hinnetelehte);
  • Kõige enam soovitakse õpinguid jätkata reaalsuunas (32%), loodussuunas (18%) ja humanitaarsuunas (16%);
  • Valikainetest soovitakse enim õppida programmeerimist, võõrkeeli, riigikaitset, psühholoogiat, kunsti, muusikat, kokandust, filmindust, sporti.
  • 47% õpilastest soovib kooli logoga sõrmust;
  • /.../

Aitäh kõigile vastanutele!


Valikainete kohta küsiti õpilastelt ka 2014. a oktoobrikuus toimunud Võrumaa noorte ettevõtlus- ja karjäärivalikupäeval. Enim soovitud valikainet on: programmeerimine, draama, hispaania keel, prantsuse keel, kokandus filmindus, fotograafia, tantsimine, meedia, meditsiin. Kool püüab neid tulemusi valikainete nimekirja koostamisel sügisel arvestada.