Iga abiturient peab gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele, matemaatika ja võõrkeele riigieksami. Riigieksamite vorm ja ajad on toodud siin.

- Eesti keele riigieksam
on kohustuslik kõikidele eesti õppekeelega õpilastele. Õpilane registreerub 20. jaanuariks.

- Matemaatika puhul on võimalus valida kitsa matemaatika ainekava või laia matemaatika ainekava järgi koostatud riigieksam. Õpilane teeb valiku ja registreerub 20. jaanuariks.

- Võõrkeele riigieksami puhul võib õpilane valida 1) riigi koostatava inglise keele riigieksami, mis mõõdab keeleoskust nii B1- kui ka B2-tasemel; 2) riigieksamiga võrdsustatud Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-keeleoskustasemel; 3) esitada varem sooritatud vähemalt B1-keeleoskustaseme rahvusvahelise eksami tunnistuse. Lisainfo:

Õpilane võib eksamiks valida võõrkeele, mida ta ei ole koolis õppinud. Õpilane võib sooritada kuni kaks võõrkeeleeksamit – peale inglise keele riigieksami veel Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud eksami prantsuse, saksa või vene keeles. Direktori otsusega võib sel juhul rahvusvaheliselt tunnustatud eksami sooritamisega lugeda koolieksami sooritatuks. Õpilane teeb valiku ja registreerub 20. jaanuariks. Kui õpilane on otsustanud sooritada inglise keele riigieksami ja/või riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami, siis peab ta end registreerima vastava keele eksamile (välja arvatud Saksa II astme keelediplomi ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam). Kui õpilane on varem sooritanud vähemalt B1-keeleoskustaseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksami ja soovib sellega asendada võõrkeele riigieksami, siis peab ta esitama tunnistuse koolile 20. jaanuariks. Sellisel juhul õpilane end võõrkeeleeksamile ei registreeri, vaid kool saadab Innovele kooli poolt kinnitatud tunnistuse ja selle lisade koopiad 1. veebruariks. Tunnistus, mille õpilane esitab, peab olema kehtiv vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini.
Rahvusvaheliselt tunnustatud eksamid, mille tunnistuse esitamisel ei pea õpilane sooritama võõrkeele eksamit, on võimalik leida siit.


Täpsemat informatsiooni 2019. aasta riigieksamite ja rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite ülesehituse ja sisu kohta ning näidisülesanded leiate Sihtasutus Innove veebilehelt.

Riigieksamiteks valmistumine

Soovitused riigieksamiks valmistumiseks on toodud siin.

Riigieksamite tulemused

Viimased eksamitulemused on teada hiljemalt juunikuu keskel, õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 20. juunil 2019. Riigieksamitunnistusele kantakse järgmised andmed:
- eesti keele riigieksam: riigieksamitöö maksimumpunktid; õpilase tulemus punktides;
- matemaatika riigieksam: kitsa või laia matemaatika riigieksami maksimumpunktid; õpilase kas kitsa või laia matemaatika riigieksami soorituspunktid;
- inglise keele riigieksam: osaoskuste osakaalud protsentides; õpilase osaoskuste tulemused protsentides (ka sel juhul, kui õpilane ei saavuta B1- keeleoskustaset); keeleoskustase (B1 või B2 või tase saavutamata); saavutatud keeleoskustaseme kirjeldus. Rahvusvahelise võõrkeeleeksami tulemust riigieksamitunnistusele ei kanta.

Lisainfo: Annely Hindrikson (.ee)