Võru Gümnaasiumi 10. klassi õpilaskandidaatide dokumentide vastuvõtt toimub 25.-28. juunini. Õpingute alustamiseks tuleb esitada:
1. vanema allkirjaga taotlus ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud vanema digitaalallkirjaga ja edastatud koolile;
2. õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri, välja arvatud juhul, kui taotlus on kinnitatud õpilase digitaalallkirjaga ja edastatud koolile;
3. õpilase põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
4. tervisekaardi väljavõte (kooli arstilt).


NB! Soovitame taotluse täita kohapeal! Ka dokumentide koopiaid on võimalik teha koolis.

Dokumentide vastuvõtt toimub Võru Gümnaasiumi kantseleis kell 8.00-17.00.

Infot toitlustamise, sõidu- ja majutustoetuse, õpikute, töövihikute jms kohta saab kooli veebilehelt lugeda augustikuu keskel. Augustikuu lõpus on 10. klassi õpilased oodatud infotundi, kus tutvustatakse kooli ja õppekorraldust. Infotunnis jagatakse teavet ka võõrkeelte ja matemaatika õpperühmade ning õppe- ja infosüsteemi kasutamise kohta. Toimub klassijuhatajatund. Klassijuhatajad:
* 10 humanitaarsuund – Silja Otsar
* 10 loodussuund – Andri Tallo
* 10 reaalsuund – Krista Kõlli-Raud, Aare Rätsepp

5. septembril kell 18.00
toimub 10. klassi õpilaste vanemate üldkoosolek.


Lisainfo telefonil 5898 5103 või