Käimasolevad projektid:


„Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine Võru maakonnas“ (Innove)
Periood: 01.02.2019 – 31.12.2020
Tegevus: osalemine partnerina
Osalejad: Võru maakonna õpilased ja õpetajad, mini – ja õpilasfirmade juhendajad, erinevad koostööpartnerid
Eesmärk: Projekti peamine eesmärk on ellu kutsuda hästi toimiv maakonna ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe koostöövõrgustik, mille ülesanne on: ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe ühiste tegevuste kavandamine ja elluviimine ettevõtjate, ettevõtete, kogukonna ning teiste partnerite kaasamine parimate praktikate jagamine ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe populariseerimine ja teadlikkuse tõstmine. Läbi ühiste tegevuste taotletakse muutuseid õpilaste ja õpetajate hoiakutes ning õppetöö läbiviimises. Soov on, et õppetöö oleks võimalikult praktilise väljundiga ja õppija arengu toetamiseks kasutatakse sobivaid metoodikaid ja õpimeetodeid. Õpetajad ja juhendajad julgevad ja oskavad kaasata ettevõtjaid, kogukonda ja partnereid ning korraldavad tegevusi väljaspool kooli. Projekti peamine tulem on maakondliku ettevõtlusõppe koostöövõrgustiku kaudu informeerituse tõus, teadlikkuse tõus edukatest praktikatest, ühistegevuste ning uute ideede ja koostööprojektide algatamine.
Lisainfo: Võrumaa Arenduskeskus, tel. +372 521 7705; Võru Gümnaasium, tel. +372 5895 5104

"BioAware" Bioloogilise mitmekesisuse parandamine ja teadlikkuse suurendaminekeskkonnakaitse vajalikkusest Eesti-Vene piiriäärsetel aladel" (The Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme)
Periood: 01.2019-12.2021
Tegevus: osalemine partnerina
Osalejad: Võru Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi loodus- ja reaalsuund
Eesmärk: Luua piiriäärsetesse piirkonnakeskustesse atraktiivne bioloogiliselt mitmekesine ja keskkonda hoidev linnaruum ning suurendada inimeste teadlikkust keskkonnakaitse ja energiasäästliku käitumise vajalikkusest.
Lisainfo: Projekti raames toimuvad keskkonnateemalised üritused nii Võru kui ka Pihkva linnas. Nii Võru linnas Koreli oja kaldaalale kui ka Pihkva linnas Mirošhka jõe kaldaalale rajatakse mitmekülgne õuesõppe ja rekreatsiooniala. Lisaks viivad noored läbi keskkonnateemalisi uurimustöid ja kunstiprojekte, parimaid neist esitletakse projekti lõpuüritusel ehk noorte teaduskonverentsil, mis toimub 2022. aastal.
Toimunud tegevused ja lisainfo: http://voru.edu.ee/index.php/et/8-koolist/457-bioaware

Asset 5Lõppenud projektid:

"Central Baltic Enterprise without Borders (CBEwB)"
Periood: 01.09.2015-30.04.2019.
Tegevus: osalemine.
Osalejad: Eesti, Läti, Soome ja Rootsi õpilasfirmad
Eesmärk: anda Kesk-Läänemere regiooni koolinoortele rahvusvahelise äri kogemus rahvusvaheliste ühisõpilasfirmade kaudu.

"10. ja 11. reaal- ja loodusklassi sügisesed õppekäigud 21. septembril 2018" (KIK)
Periood: 01.09.2018-30.08.2018.
Tegevus: taotlemine, osalemine.
Osalejad: Võru Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi loodus- ja reaalsuund
Eesmärk: süvendada õpilaste teadmisi jõgede uurimisest ning energeetikast, fossiile uurides teadmisi väljasurnud organismidest, seoseid bioloogias, geograafias ja evolutsiooniteoorias. Projekti tulemusena on õpilasel suuremad teadmised roomajate mitmekesisusest ja nende kaitsevajadustest, teab olulisemaid kaugseire põhitõdesid ja mõisteid, mõistab kaugseire olulisemaid uurimisobjekte ja nähtusi ning nende eripärasid, teadusvaldkonna meetodite põhimõtteid, analüüsib spektromeetriga saadud spektreid, arendab suulist eneseväljendusoskust, lõimib erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskuseid, väärtustab keskkonda ja mõistab nii inimese kui tehnoloogia rolli selles.
Lisainfo: Võru Gümnaasiumi 10. loodusklass osaleb Eesti Maaülikooli õppeprogramis. 10. reaalklass osaleb TTÜ Tartu Kolledži õppeprogrammides. 11. loodusklass osaleb Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi õppeprogramides. 11. reaalklass osalebTartu observatooriumi aktiivõppeprogrammis.

"Choices in school - choices for life" (Nordplus)
Periood: 01.08.2016-30.11.2017.
Tegevus: osalemine.
Osalejad: kolm Eesti, kaks Islandi, üks Läti, üks Soome gümnaasium ja üks Islandi ülikool.
Eesmärk: uurida võimalusi ja vahetada kogemusi gümnaasiumihariduse mitmekülgsemaks muutmisel. MItmekülgne õpe, erinevad meetodid ja õppevormid annavad võimaluse tõsta õpilase motivatsiooni, leida seosed kooli, isikliku elu ja karjääri vahel ning valmistada õpilasi ette elukestvaks õppeks.

"Bioloogilise mitmekesisuse praktikum Võru Gümnaasiumi 10. loodusklassile" (KIK)
Periood: 01.09.2017-31.06.2018.
Tegevus: taotlemine, osalemine.
Osalejad: Võru Gümnaasiumi 10. klassi loodussuund
Eesmärk: õppides loodust paremini tundma selle keskel ise viibides ja avastades bioloogilist mitmekesisust omal käel suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus ja arusaam looduse toimimisest. Selle kaudu õpitakse väärtustama loodust ja keskkonnasõbralikku eluviisi.
Lisainfo: kolme päeva jooksul on võimalik uurida ja avastada nii vee- kui maismaaelustikku, uurida pinnavormide mitmekesisust ja nende seost taimkattega, õppida tundma erinevaid taimi

Innovation Cluster for Entrepreneurship (ICEE)
Periood
: 01.02.2014-31.08.2018.
Tegevus: osalemine.
Osalejad: kakskümmend gümnaasiumi ja kutsekooli Belgiast, Eestist, Lätist, Itaaliast ja Soomest.
Eesmärk: analüüsida ettevõtlikkuse hariduse mõju; uurida, kuidas jõuda tulemuseni, et iga õpilane saab koolis praktilise ettevõtlusalase kogemuse.
Lisainfo: http://www.icee-eu.eu/


"Võrumaa 4.-5.klasside õpilastele sportlike võimete mõõtmine" (Kultuurikapital)
Periood: november 2016 - aprill 2017
Tegevus: taotlemine, maakonna õpilaste transport, sportlike saavutuste mõõtmine.
Osalejad: Võru Gümnaasiumi valikkursuse "Kergejõustik ja analüüs" 21 õpilast ja Võrumaa koolide 4.-5.klasside õpilased (217õpilast).
Eesmärk: Teha koostööd maakonna koolidega, anda võimalust õpilastel mõõtu võtta omaealistega spordikeskuses.
Lisainfo: õpilased võtsid mõõtu 30 meetri lendlähtes jooksus, kaugushüppest (mõõdetuna hüppekohast), 600 meetri jooksust ning mõõdeti õpilaste kaalu/ pikkust. Võrreldi 2006 ja 2017.aastal saadud tulemuste erinevust.

"10. ja 11. loodusklassi sügisesed õppekäigud 23. septembril 2016" (KIK)
Periood: 01.09.2016-31.06.2017.
Tegevus: taotlemine, osalemine.
Osalejad: Võru Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi loodussuund
Eesmärk: süvendada õpilaste teadmisi jääaja toimest Eesti pinnamoe kujunemisele ning pinnavormide ainulaadsusest ja kaitsest; rikastada õpilaste teadmisi eluslooduse liigirikkusest ja liikide ning ökosüsteemide kaitsest; süvendada loodushuvi.
Lisainfo: 10. loodusklassi osalemine Jääaja Keskuse õppeprogrammides "Jääajajärgne loodus ja inimene Eestis" Kas tunned Vooremaad?". 11. loodusklassi osalemine Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia õppeprogrammides "Mikrofossiilide määramise praktikum" ja "Roomajad Eestis ja maailmas".

"Bioloogilise mitmekesisuse praktikum Võru Gümnaasiumi 11. loodusklassile" (KIK)
Periood: 01.09.2016-31.06.2017.
Tegevus: taotlemine, osalemine.
Osalejad: Võru Gümnaasiumi 11. klassi loodussuund
Eesmärk: õppides loodust paremini tundma selle keskel ise viibides ja avastades bioloogilist mitmekesisust omal käel suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus ja arusaam looduse toimimisest. Selle kaudu õpitakse väärtustama loodust ja keskkonnasõbralikku eluviisi.
Lisainfo: kolme päeva jooksul on võimalik uurida ja avastada nii vee- kui maismaaelustikku, uurida pinnavormide mitmekesisust ja nende seost taimkattega, õppida tundma erinevaid taimi.


Rahvariiete soetamine (Kultuurkapital)
Periood: 15.09.2016-30.01.2017
Tegevus: taotlus
Osalejad: rahvatantsurühm Hopser
Eesmärk: lasta valmistada Urvaste kihelkonna rahvariided tantsurühmale Hopser
Lisainfo: tantsurühm esines uutes rahvariietes Võru maakonna laulu- ja tantsupeol, vabariiklikul tantsupeol Tallinnas ja kooli üritustel.


Koolimuusikali „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“ lavaletoomine (Kultuurkapital)
Periood: november 2016 – juuli 2017
Tegevus: taotlemine, etenduse ettevalmistamine ja esitamine
Osalejad: valikaine „Teeme muusikat“ 19 osalejat
Eesmärk: valmistada valikainekursuse raames ette ja esitada muusikal „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“
Lisainfo: etendused Kandles, Antslas ja Riidajas.

"Quantum" (Hasartmängumaksu Nõukogu)
Periood: 25.11.2016-30.11.2016.
Tegevus: taotlemine, osalemine.
Osalejad: Valga, Põlva ja Võru riigigümnaasiumite loodus- ja reaalainetest huvitatud õpilased (6 õpilast igast koolist)
Eesmärk: Reaal- ja loodusteaduste propageerimine õpilastele, andekate õpilaste avastamine, huviliste õpilaste innustamine, õpilaste meeskonna- ja koostööoskuste arendamine, õpilaste abistamine ja suunamine valmistumisel aineolümpiaadideks ja elukutsevalikul, õpetajate koostöö algatamine ja innustamine
Lisainfo: Quantum on esmakordne kolme Kagu-Eesti riigigümnaasiumi reaal- ja loodusteaduste teaduspäev. Õpilased on kutsutud lahendama erinevaid ülesandeid matemaatikast, füüsikast, keemiast ja bioloogiast ning kaardi abil Võru linnas orienteeruma. Õpilaste tegevused kulgevad rühmades. Igas meeskonnas on liikmeid erinevatest klassidest (10, 11, 12) ja kõigist kolmest koolist.


"10. ja 11. reaal- ja loodusklassi sügisesed õppekäigud 22. septembril 2017" (KIK)
Periood: 01.09.2017-31.06.2018.
Tegevus: taotlemine, osalemine.
Osalejad: Võru Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi loodus- ja reaalsuund
Eesmärk: süvendada õpilaste teadmisi jõgede uurimisest ning energeetikast, fossiile uurides teadmisi väljasurnud organismidest, seoseid bioloogias, geograafias ja evolutsiooniteoorias. Projekti tulemusena on õpilasel suuremad teadmised roomajate mitmekesisusest ja nende kaitsevajadustest, teab olulisemaid kaugseire põhitõdesid ja mõisteid, mõistab kaugseire olulisemaid uurimisobjekte ja nähtusi ning nende eripärasid, teadusvaldkonna meetodite põhimõtteid, analüüsib spektromeetriga saadud spektreid, arendab suulist eneseväljendusoskust, lõimib erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskuseid, väärtustab keskkonda ja mõistab nii inimese kui tehnoloogia rolli selles.
Lisainfo: Võru Gümnaasiumi 10. loodusklass osaleb Eesti Maaülikooli õppeprogramis. 10. reaalklass osaleb TTÜ Tartu Kolledži õppeprogrammides. 11. loodusklass osaleb Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi õppeprogramides. 11. reaalklass osalebTartu observatooriumi aktiivõppeprogrammis.


Lisainfo: Andri Tallo (, 5898 5104)