Kooli õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine ning vastavate otsuste tegemine. Õppenõukogu tegevus planeeritakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust. Õppenõukogu töös osalevad kooli direktor (esimees), õppejuht (aseesimees), õpetajad ja tugispetsialistid. Kooli õppenõukogu töösse kaasatakse ka õpilaste esindaja (õpilasesindusest). Vajadusel võib direktor õppenõukogu töösse kaasata veel teisi inimesi. Kooli õppenõukogu ülesannetest ja töö korraldusest saab lähemalt lugeda siit.


Õppenõukogu nr 6, 30.08.2018
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
3. 2017/2018. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.
4. Kooli olulisemate dokumentide läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.
5. Õpetajate esindaja nimetamine kooli hoolekogusse.
6. 2018/2019. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
7. Jooksvad küsimused.

Õppenõukogu nr 1, 06.12.2018
1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Esimese õppeperioodi õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.
3. Jooksvad küsimused.


Õppenõukogu nr 2, 21.03.2019
1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Teise õppeperioodi õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.
3. Jooksvad küsimused.

Õppenõukogu nr 3, 18.04.2019
1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. 12. klassi kolmanda õppeperioodi õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.
3. 12. klassi õppetöö lõpetamine, eksamid.
3. Jooksvad küsimused.


Õppenõukogu nr 4, 06.06.2019
1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. 12. klassi täiendava õppetöö, koolieksamite ja kogu õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.
3. 11. klassi uurimistööde ja praktiliste tööde tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.
4. 10.-11. klassi kolmanda õppeperioodi õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.
5. Jooksvad küsimused.


Õppenõukogu nr 5, 19.06.2019
1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. 10.-11. klassi täiendava õppetöö ning kogu õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.
3. 12. klassi õpilste gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine. 12. klassi õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirja ja kooli meenega.
4. Jooksvad küsimused.

Õppenõukogu nr 6, august 2019
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest.
3. 2018/2019. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.
4. Kooli olulisemate dokumentide läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.
5. Õpetajate esindaja nimetamine kooli hoolekogusse.
6. 2019/2020. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.
7. Jooksvad küsimused.


Lisainfo: