Hoolekogu on koolis alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Võru Gümnaasiumi hoolekogu:

1) Getrin Valge - õpilaste esindaja

2) Eve Unt - õppenõukogu esindaja

3) Marju Käpa - õpilaste vanemate esindaja

4) Mirjam Dremljuga - õpilaste vanemate esindaja

5) Ene Kerge - õpilaste vanemate esindaja (esimees, )

6) Anti Alasi - koolipidaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja

7) Ene Liivamägi - toetava organisatsiooni, Võru Linnavolikogu esindaja (aseesimees)


Hoolekogu korraldab oma tööd koosolekutega ja/või elektrooniliselt. Tavapäraselt on koosolekule kutsutud ka kooli direktor. Koosolekute protokollid laetakse üles ka Stuudiumisse. Sisse logides ja vaadates TERA kausta, on võimalik protokollidega tutvuda. Küsimuste korral võtta ühendust hoolekogu esimehega.